Podmínky užití a Zásady ochrany osobních údajů

I. PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ ONLINE SLUŽEB

Společnost MEDIATEL CZ, s.r.o., se sídlem Líbalova 2348/1, Chodov, 149 00 Praha 4, IČ: 06554008, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 284197 je vlastníkem a provozovatelem online služeb sloužících k řízení komunikačních a marketingových aktivit firem v prostředí internetu.

Aktuální seznam produktů a popis jednotlivých služeb provozovatele je na mediatel.cz

Dle ustanovení autorského zákona je provozovatel jediný, kdo je oprávněn uplatňovat majetková práva k těmto webovým stránkám, jeho produktům a službám.

Tyto podmínky upravují používání online služeb provozovatele a řídí se jimi práva a povinnosti provozovatele a všech osob, které využijí online služby provozovatele prostřednictvím webové stránky, nebo online aplikace a v rozsahu bezplatných nebo placených služeb dále jen „uživatelé“. Rozsah a další podmínky placených online služeb jsou definovány zvláštní smlouvou o inzerci/reklamních službách.

Každý uživatel vyjadřuje souhlas s těmito podmínkami tím, že vstoupí na kteroukoliv z webových aplikací/na kterékoliv webové stránky provozovatele nebo pokud jakýmkoliv použije jakoukoliv informaci umístěnou na webových stránkách provozovatele.

V případě, že s těmito podmínkami z jakýchkoliv důvodů nesouhlasíte, nepoužívejte nadále jakékoliv online služby provozovatele.

Každý uživatel se zavazuje, že se bude při používání online služeb provozovatele řídit platnými právními předpisy a nebude v žádném případě jakýmkoliv způsobem poškozovat dobré jméno provozovatele ani ostatních uživatelů nebo třetích osob.

Uživatel nesmí použít online služby ke zpracování citlivých údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27.4.2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů.

Uživatel se zavazuje, že nebude rozesílat žádné materiály nezákonné povahy, nebo materiály, které mohou porušit práva provozovatele, ostatních uživatelů nebo třetích osob.

Uživatel se nesmí vydávat za jinou osobu nebo úmyslně zkreslovat svůj vztah s jinou osobou.

Uživatel nesmí při používání webových stránek provozovatele jakýmkoliv způsobem zasahovat do funkčnosti a/nebo zabezpečení online služeb provozovatele.

Veškerý obsah webových stránek, produktů a služeb provozovatele je dále chráněn dalšími právními předpisy (zákon o ochranných známkách, ustanoveními občanského zákoníku o nekalé soutěži atd.). Veškerá autorská díla, ochranné známky a další části webových stránek, produktů a služeb provozovatele, na které se vztahuje ochrana autorských práv, zůstávají ve vlastnictví provozovatele nebo příslušných poskytovatelů. Uživatel není oprávněn bez výslovného souhlasu provozovatele nebo poskytovatele oprávněn používat tento chráněný obsah nebo uvedené materiály.

Uživatel nebude bez výslovného souhlasu oprávněného vlastníka práv posílat a ani jinak nezpřístupní na internetových/webových stránkách/internetovém portálu provozovatele stránkách díla či materiály, ke kterým nevlastní příslušná práva.

Pro účely autorizovaného přístupu a zajištění poskytování online služeb provozovatele může být uživatel vyzván k zadání některých registračních údajů, včetně osobních údajů jako například jméno, příjmení, e-mail, telefonní kontakt. Způsob nakládaní s osobními údaji ze strany provozovatele najdete podrobně popsaný v části II. tohoto dokumentu – Zásady OOU. Online akceptací těchto podmínek uzavírá uživatel s poskytovatelem Smlouvu o zpracování osobních údajů v tomto znění, která upravuje případy, kdy uživatel využije online služby ke zpracování osobních údajů třetích osob.

Nedodržení a/nebo porušení povinností vyplývajících z těchto podmínek užívání a/nebo z dalších smluvních dokumentů provozovatele uživatelem opravňuje provozovatele k omezení nebo ukončení poskytování jeho služeb takovému uživateli.

Uživatel prohlašuje, že se seznámil s obsahem a způsobem poskytování jednotlivých online služeb provozovatele a bere tyto skutečnosti na vědomí.

Na internetových/webových stránkách provozovatele jsou uvedeny odkazy na webové stránky, jejichž fungování nemůže provozovatel žádným způsobem ovlivnit. Použití těchto stránek uživatelem je dáno podmínkami užití těchto webových stránek, včetně pravidel ochrany osobních údajů. Provozovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za jednání třetích subjektů provozujících tyto webové stránky. Stejně tak provozovatel jakkoliv neodpovídá za obsah webových stránek spojených odkazem s jeho internetovými/webovými stránkami.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakýkoli obsah inzerce, produktu nebo služby dostupné prostřednictvím webových stránek třetích stran.

Používání webových stránek, produktů a služeb je plně na uvážení uživatele, který tak nese plné riziko za škody vzniklé na jeho počítači (či jiném zařízení), resp. za jakoukoliv ztrátu dat způsobenou stažením jakýchkoliv materiálů.

Uživatel bere dále na vědomí a souhlasí s tím, že obsah internetových/webových stránek provozovatele je informativní. Provozovatel tedy jakkoliv neručí za správnost a úplnost informací na internetových/webových stránkách provozovatele.

Provozovatel dále neodpovídá ani za žádné další škody, včetně škod nepřímých, či jakýchkoliv jiných vzniklých škod na základě nebo v souvislosti s internetovými/webovými stránkami provozovatele nebo jakýchkoliv webových stránek třetích osob odkazujících na webové/internetové stránky provozovatele. Provozovatel není odpovědný za škody vzniklé uživateli nebo třetí osobě v důsledku nemožnosti používat webové stránky, produkty a služby (např. výpadek provozu, chyba, opomenutí, závada, zpoždění přenosu, počítačový vir, nebo selhání spojení).

Žádné doporučení a/nebo informace poskytnutá v jakékoliv formě, kterou získá uživatel na základě nebo v souvislosti s používáním webových/internetových stránek, produktů a služeb provozovatele, není důvodem vzniku jakékoliv odpovědnosti a/nebo závazku na straně provozovatele, pokud tak není výslovně stanoveno v další smluvní dokumentaci uzavřené mezi provozovatelem a uživatelem.

Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že provozovatel neposkytuje v souvislosti s užíváním internetových/webových stránek žádné záruky, včetně záruk za podmínky/výsledky prodejnosti a/nebo vhodnosti užívání internetových/webových stránek provozovatele pro určitý účel.

Uživatel se může za účelem zlepšování kvality služeb v souvislosti s užíváním webových stránek, produktů a služeb provozovatele obrátit se svými připomínkami, náměty a komentáři na naše oddělení pro zákazníky prostřednictvím e-mailu na info@mediatel.cz nebo zákaznické linky 841 12 12 12.

Provozovatel je oprávněn kdykoli tyto podmínky změnit. Nejnovější aktualizovaná verze této smlouvy bude vždy dispozici na webových stránkách www.mediatel.cz.

Pokud by změna těchto podmínek měla výrazným způsobem ovlivnit rozsah práv a povinností mezi provozovatelem a uživatelem, bude provozovatel uživatele o této skutečnosti s dostatečným předstihem informovat.

Uživatel je oprávněn změny podmínek odmítnout tak, že přestane používat stránky, produkty a služby provozovatele a současně požádá o odstranění svého uživatelského účtu k online službám a to písemně, e-mailem na info@mediatel.cz nebo telefonicky na 841 12 12 12

Provozovatel upozorňuje uživatele, aby si tyto podmínky a případné další smluvní dokumenty řádně přečetli a aby pravidelně kontrolovali aktuální znění veškeré smluvní dokumentace, která se jich týká. Veškeré dokumenty vstupují v platnost dne jejich poslední aktualizace.

II. Zásady ochrany osobních údajů

Osobní údaje získáváme a zpracováváme jen v nezbytném rozsahu proto, abychom Vám mohli poskytovat a nabízet kvalitní produkty a služby.

Při jejich zpracování dodržujeme zejména jejich ochranu podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Správce osobních údajů a kontaktní údaje

Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost MEDIATEL CZ, s.r.o., se sídlem Líbalova 2348/1, Chodov, 149 00 Praha 4, IČ: 06554008, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 284197.

Zpracovávané osobní údaje

Základní identifikační a kontaktní údaje

 • jméno a příjmení,
 • e-mailová adresa
 • telefonní číslo
 • poštovní adresa
 • webová adresa
 • fakturační údaje (název společnosti, IČ, DIČ, čísla bankovních účtů)

Údaje zpracovávané za účelem plnění našich právních povinností, zejména se jedná o údaje, které je třeba shromažďovat, vyhodnocovat a uchovávat po stanovenou dobu. Jedná se zejména o plnění archivační povinnosti a dalších povinností stanovených platnými právními předpisy. Na základě uděleného souhlasu tyto údaje budeme moci zpracovávat i pro marketingové účely.

Údaje zpracovávané za účelem našich oprávněných zájmů, zejména pak údaje určené k zajištění bezpečného provozování našich produktů a služeb. Na základě uděleného souhlasu tyto údaje budeme moci zpracovávat i pro marketingové účely.

V rámci našich produktů a služeb poskytujeme zákazníkům a uživatelům datový prostor pro účely vytváření veřejných online prezentací a reklamy a uložení dat přímo souvisejících s touto prezentací. (statistiky, recenze, fotografie apod.) provozovaných v rámci našeho systému, a to na serverech Mediatelu a dalších Zpracovatelů. Součástí dat, které získáme, mohou být též osobní údaje jiných fyzických osob (subjektů údajů). Ve vztahu k těmto osobním údajům se stáváme zpracovatelem osobních údajů. Správcem těchto osobních údajů je sám uživatel a zákazník, který tyto osobní údaje poskytl a vložil do našeho systému. Pokud Správce tyto osobní údaje poskytl má Mediatel jako Zpracovatel za to, že je Správce oprávněn tyto údaje k danému účelu zpracovávat, jakož je i poskytnout dalším zpracovatelům v souladu s GDPR. Ve smyslu čl. 28 GDPR uzavírají uživatel, jako správce a Mediatel, jako zpracovatel Smlouvu o zpracování osobních údajů, která je k dispozici zde.

Účel zpracování osobních údajů

Osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme při výkonu naší činnosti pro různé účely a v různém rozsahu buď:

1. bez souhlasu na základě plnění smlouvy, našeho oprávněného zájmu nebo z důvodu plnění právní povinnosti, nebo
2. na základě Vašeho souhlasu.

Osobní údaje pak využíváme v souladu s právními předpisy zejména pro:

1. Nabídku našich produktů a služeb a pro jejich poskytování
2. Navázání, udržování a prohlubování obchodních vztahů, tedy např. zasílání obchodních, neobchodních nabídek, e-mailový newsletter
3. Řízení vztahů se zákazníky (vedení účetnictví, fakturace, řešení požadavků a reklamací a další)
4. Informace o využívání našich produktů, marketingové zpracování dat

Zdroje osobních údajů

Zpracovávané údaje pocházejí z různých zdrojů. Nejčastěji zpracováváme osobní údaje, které nám poskytne klient v rámci objednávání služeb, nebo při komunikaci s námi.

Osobní údaje získáváme také z veřejných zdrojů (např. seznamy a rejstříky, internetové aplikace, webové stránky, sociální sítě, jiné veřejné informační zdroje) nebo od spolupracujících třetích stran.

Poskytnutí osobních údajů, které nám předáváte se souhlasem je dobrovolné. Ostatní údaje vyžadujeme z důvodů nutných pro splnění smlouvy, plnění našich právních povinností nebo ochranu našich oprávněných zájmů. V případě, že nám takové údaje neposkytnete, nebudeme schopni Vám příslušný produkt, nebo službu poskytnout.

Způsoby a doba zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů probíhá v elektronické nebo listinné podobě, na serverech naší společnosti, nebo u našich zpracovatelů. Listinné podklady jsou uloženy v prostorách naší společnosti pod dohledem proškolených zaměstnanců nebo třetích osob, které se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR. Osobní údaje jsou tak pod fyzickou a elektronickou kontrolou.

Pro zajištění maximální bezpečnosti se realizují kontrolní a bezpečnostní postupy stanovené právními a interními předpisy naší společnosti.

Osobní údaje zpracováváme po nezbytně nutnou dobu k realizaci práv a povinností vyplývajících z obchodního vztahu, resp. v souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách a v příslušných právních předpisech.

Kategorie příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny

Úprava nakládání s osobními údaji umožňuje, aby správce osobních údajů pověřil zpracováním těchto údajů zpracovatele. Zpracovatel zpracovává osobní údaje na základě zvláštního zákona nebo pověření správce. Pro sdílení osobních údajů se zpracovateli osobních údajů není Váš souhlas třeba.

Osobní údaje poskytujeme pouze důvěryhodným zpracovatelům za účelem jejich zpracování pro naši společnost a podle námi udělených pokynů (naši dodavatelé a zprostředkovatelé v rámci distribuční sítě apod.). Ochrana Vašich osobních údajů je pak dána na základě právní úpravy a na základě smluv, které mají tyto subjekty uzavřeny s naší společností.

Osobní údaje poskytujeme zpracovatelům, kteří pro nás zabezpečují poskytování služeb našim klientům. Jako zpracovatele využíváme zejména právnické a podnikající fyzické osoby, které

 • poskytují online služby pro editování a provozování webových stránek a obdobných veřejných online prezentací, katalogy, sociální sítě apod., dále poskytující webhosting, hosting e-mailových schránek a registraci a správu domén,
 • online analytické a reportovací služby,
 • služby online reklamních systémů a správy online reklamy,
 • poskytují služby vývoje a administrace software, který využíváme,
 • poskytují služby provozu serverů, počítačových sítí datových úložišť, SaaS, telekomunikační služby a další obdobné IT služby,
 • jsou pověřeny vedením účetnictvím, vymáháním pohledávek a zpracování auditu,
 • poskytující právní, poštovní, kurýrní služby a služby v oblasti rozesílání e-mailů,
 • poskytují služby správy dokumentových archivů.

Na základě platné právní úpravy můžeme být za určitých předpokladů povinni Vaše osobní údaje sdílet bez Vašeho souhlasu se třetími osobami za účelem plnění jejich povinností (např. soudy, orgány činné v trestním řízení atd.).

V rámci Evropského hospodářského prostoru („EHP“) platí režim volného pohybu osobních údajů a pro jejich zpracování platí stejná pravidla jako v České republice. Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Někteří naši dodavatelé mohou zpracovávat osobní údaje ve třetích zemích (tedy zemích mimo EHP), ovšem vždy při dodržení veškerých legislativních požadavků podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

Práva při nakládání s osobními údaji

Jako fyzická osoba – klient, zaměstnanec, statutární zástupce, oprávněná či kontaktní osoba klienta či potenciálního klienta, jste oprávněn rozhodovat, jak bude nakládáno s Vašimi osobními údaji. Svá práva uvedená níže můžete uplatnit (i) osobně v našem sídle, (ii) elektronicky na adrese oou@mediatel.cz nebo zasláním písemné žádosti na adresu našeho sídla. Vaše žádosti budou v zákonné lhůtě vyřízeny.

Na základě platné úpravy Vám v souvislosti s ochranou osobních údajů přísluší zejména následující práva:

Právo na přístup

Máte právo na informaci a potvrzení, jaké údaje zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním Vašich osobních údajů. V rámci práva na přístup můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů.

Právo na opravu

V případě, že jsou Vaše zpracovávané údaje chybné, nepřesné nebo neúplné, máte právo požadovat jejich opravu nebo doplnění. Takové doplnění nebo opravu provedeme na základě Vaší žádosti zaslané na kontakty uvedené výše.

Právo na výmaz

Při splnění podmínek daných úpravou osobních údajů (čl. 17 nařízení GDPR) máte právo požadovat, abychom Vaše osobní údaje vymazali. O výmaz můžete požádat např. pokud (i) Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali, (ii) odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je Váš souhlas nezbytný a zároveň nemáme jiný důvod, proč tyto údaje potřebujeme nadále zpracovávat, (iii) využijete svého práva vznést námitku proti zpracování u osobních údajů, které zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů a my shledáme, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, nemáme nebo (iv) se domníváte, že námi prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy. Vaše osobní údaje nevymažeme v případě, že zpracování Vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění naší právní povinnosti nebo určení, výkon či obhajobu našich právních nároků.

Právo na omezení zpracování

Při splnění podmínek daných úpravou osobních údajů (čl. 18 nařízení GDPR) můžete kromě práva na výmaz využít také právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení Vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování, a to po omezenou dobu. O omezení můžete požádat např. pokud (i) namítáte správnost osobních údajů, (ii) by bylo zpracování osobních údajů nezákonné a nebudete si přát výmaz údajů, ale budete potřebovat, aby jejich zpracování bylo omezené po dobu, kdy uplatňujete vaše práva. Vaše údaje budeme nadále zpracovávat, pokud budou existovat důvody pro prokazování, uplatňování anebo obhajování právních nároků.

Právo na přenositelnost

Máte právo obdržet všechny Vaše osobní údaje, které nám byly poskytnuty a které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu a na základě plnění smlouvy a zároveň prováděné u nás automatizovanými prostředky. Údaje Vám poskytneme v běžně používaném a strojově čitelném formátu.

Právo vznést námitku proti zpracování

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu. Jde-li o marketingové aktivity, přestaneme Vaše osobní údaje zpracovávat bez dalšího. V ostatních případech zpracování omezíme, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali.

Právo podat stížnost

Pokud budete názoru, že Vaše osobní údaje zpracováváme v rozporu s nařízením GDPR, máte právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Stížnost proti námi prováděnému zpracování osobních údajů můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz, tel. +420 234 665 111.

Právo odvolat souhlas

Pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na již provedené zpracování.

Závěrečná ustanovení

Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováváním osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi Subjektem údajů a Správcem jsou příslušné české soudy.

Subjekty údajů, které poskytnou své osobní údaje, tak činí dobrovolně, svým jménem a správce jejich činnost nijak neřídí.

Tento dokument bude pravidelně aktualizován. Jeho znění jsme oprávněni měnit. Vaše práva vyplývající z tohoto dokumentu nebo z příslušných právních předpisů nebudou omezena.

Tyto Podmínky užití online služeb a Zásady zpracování osobních údajů jsou účinné od 14.8.2018.